Oferta

Ryczałt Ewidencjonowany

W skład usługi wchodzą:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28
 • sporządzanie deklaracji VAT oraz plików JPK
 • rozliczanie właścicieli

  Podatnicy tego podatku muszą prowadzić m.in. ewidencję przychodów, ewidencję zatrudnienia, wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

  Wybierając opodatkowanie ryczałtem zapłacisz podatek niezależnie od tego czy firma wypracuje zysk, podatek bowiem jest liczony, w tej formie, od osiągniętego przychodu, który pomniejsza się jedynie o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Nie uwzględnianie kosztów wykonywanej działalności, rekompensują niższe stawki podatków ryczałtowych. W chwili obecnej mamy następujące stawki: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%. Tak wyliczony podatek płacimy do 20 dnia następnego miesiąca.

  Niestety wybierając ten sposób opodatkowania nie mamy możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych najczęściej wybierają podatnicy rozpoczynających działalność oraz ci, dla których prowadzona działalność charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami uzyskania.


  Księga Przychodów i Rozchodów

  W skład usługi wchodzą:

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC, NIP oraz plików JPK
 • rozliczanie właścicieli

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczonym urządzeniem księgowym, które zostało przewidziane wyłącznie dla celów podatkowych, na podstawie której dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania.

  Księga przychodów i rozchodów jest formą opodatkowania odpowiednią dla firm nie posiadających wysokiego zysku lub tych, które nie przewidują zysku w pierwszym okresie działalności. Podatek płaci podatnik od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód należy od uzyskanych przychodów odjąć koszty prowadzenia działalności.

  Na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) nie mogą być opodatkowane:
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód 2000000 euro (8627400 zł za rok 2017)
 • osoby, które nie zrzekły się opodatkowania w formie zryczałtowanej


  Księgi Rachunkowe

  W skład usługi wchodzą:

 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont, rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald, deklaracji oraz plików JPK
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane:
 • spółki handlowe (akcyjna i z o.o.)
 • osoby fizyczne, spółki osobowe osób fizycznych (spółka cywilna, jawna, partnerska) po przekroczeniu limitu przychodów za poprzedni rok obrotowy co najmniej równowartość 2000000 euro (8627400 zł za rok 2017)
 • jednostki działające na podstawie Prawa bankowego, a także gminy, powiaty, województwa.

  Ustawa o rachunkowości szczegółowo określa obowiązki i ograniczenia podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadzenie tej formy ewidencji podatkowej wymaga zwiększonych nakładów pracy nad szczegółowym analizowaniem zdarzeń gospodarczych i dowodów księgowych.
  Jednakże wysiłki te pozwalają uzyskać pełen obraz stanu finansowego firmy oraz na bieżąco ustalać stanów zapasów, należności, zobowiązań.


  Kadry i Płace

  W skład usługi wchodzą:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS oraz sporządzanie i wysyłka miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • organizacja badań lekarskich
 • organizacja szkoleń BHP


  Rozliczenia Roczne

  Biuro oferuje rozliczenia roczne metodą tradycyjną, czyli dostarczając dokumenty w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Internetu, poprzez pocztę elektroniczną.